ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

Structure and Groups

หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล

นายทัศนัย แสนพลพัฒน์
โทรศัพท์ : +66 2575100 Ext. 2239
tassanai@nimt.or.th

นายทัศนัย แสนพลพัฒน์ โทรศัพท์ : +66 2575100 Ext. 2239 tassanai@nimt.or.th


ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล มีขอบข่ายภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบภายใต้พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. 2540 และที่ แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญิติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กฏและกฏหมายที่เกี่ยวข้องในการวางแผนจัดหา สถาปนา วิจัยและพัฒนาหน่วยวัดแห่งชาติ มาตรฐานอ้างอิง การถ่ายทอดค่ามาตรฐานการวัดไปยังผู้ใช้งานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุน การพัฒนาประเทศ การพัฒนาระบบงานการจัดระบบงาน การบริหารจัดการ การติดตามประเมินผลงานและแก้ปัญหางานในหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกลมีประสิทธิภาพให้บรรลุผลสำเร็จตามภารกิจของสถาบันที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ โดยมีหัวหน้าฝ่ายประเภทอำนวยการระดับสูงเป็นผู้บังคับบัญชามีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในด้าน

  •   กลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิมวลและปริมาณที่เกี่ยวข้อง
  •   กลุ่มงานกลศาสตร์ของแข็งและการทดสอบ
  •   กลุ่มงานกลศาสตร์ของไหล
หน่วยวัดที่เกี่ยวข้องในฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล

                                 หน่วยวัดที่เกี่ยวข้องในฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล