ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

กลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิมวลและปริมาณที่เกี่ยวข้อง

มีขอบข่ายภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผนปฏิบัติงานประจำปีเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามภารกิจและนโยบายของสถาบันในการสถาปนา การวิจัยพัฒนาหน่วยวัดแห่งชาติ มาตรวิทยาทางด้านมาตรฐานปฐมภูมิมวลและปริมาณที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการงานมาตรวิทยามาตรฐานปฐมภูมิมวลและปริมาณที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับศาสตร์ที่เกี่ยวกับการวัดปริมาณและการประยุกต์ใช่ศาสตร์นั้น รวมทั้งกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการสอบเทียบ การปรับตั้งความถูกต้องของเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดปริมาณหรือวิเคราะห์ทดสอบมาตรวิทยามาตรฐานปฐมภูมิมวลและปริมาณที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงานสร้างมาตรฐานการวัดแห่งชาติ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ทดสอบ วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเครื่องมือวัดมาตรฐาน อุปกรณ์ที่ใช้วัดปริมาณทางด้านมาตรวิทยามาตรฐานปฐมภูมิมวลและปริมาณที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เครื่องมืออุปกรณ์มีความถูกต้องตามมาตรฐานระหว่างประเทศ ที่ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศสามารถใช้อ้างอิงความถูกต้องของการวัดได้

ส่งเสริมและถ่ายทอดค่าวัดมาตรฐานแห่งชาติไปยังผู้ใช้งาน จัดหาและบำรุงรักษาเกี่ยวกับการสอบเทียบปรับตั้งความถูกต้องของเครื่องมือวัดด้านมาตรวิทยามาตรฐานปฐมภูมิมวลและปริมาณที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัตงานร่วมกับกลุ่มงานอื่นในการพัฒนา กิจกรรมมาตรวิทยาระหว่างประเทศ การให้ความรู้และการให้คำปรึกษาแก่ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการในการนำงานมาตรวิทยาไปใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อยกระดับมาตรฐานการวัดของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งมีส่วนสนับสนุนการสร้างความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศศึกษาติดตามวิทยาการเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆทางมาตรวิทยาเพื่อประยุกต์นำวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศอยู่ตลอดเวลา

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานมาตรวิทยาทางด้านมาตรฐานปฐมภูมิมวลและปริมาณที่เกี่ยวข้อง การแก้ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะรวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปอย่างมือประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม ประเภทอำนวยการระดับต้น เป็นผู้บังคับบัญชา

 

ทีมงาน : นางรังสิยา  สุคนธ์   รักษาการหัวหน้ากลุ่มมาตรฐานปฐมภูมิมวลและปริมาณที่เกี่ยวข้อง

  1. นายวิรุณ   เล้าพรพิชยานุวัฒน์
  2. ดร.ชมพูนุท   หิรัญพฤกษ์
  3. นายมนต์ชัย   มิตรอารีย์
  4. นายณรงค์ศักดิ์   เปลี่ยนดิษฐ์
  5. ดร.สมภพ   แสงผึ้ง

m1

 

 

m2