ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

กลุ่มงานกลศาสตร์ของแข็งและการทดสอบ

1 kN·m Primary Torque Machine

1 kN·m Primary Torque Machine

 

มีขอบข่ายภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผนปฏิบัติงานประจำปีเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามภารกิจและนโยบายของสถาบันในการสถาปนา การวิจัยพัฒนาหน่วยวัดแห่งชาติ มาตรวิทยาทางด้านกลศาสตร์ของแข็งและการทดสอบ การบริหารจัดการงานมาตรวิทยาด้านกลศาสตร์ของแข็งและการทดสอบ ดำเนินการเกี่ยวกับศาสตร์ที่เกี่ยวกับการวัดปริมาณและการประยุกต์ใช่ศาสตร์นั้น รวมทั้งกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการสอบเทียบ การปรับตั้งความถูกต้องของเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดปริมาณหรือวิเคราะห์ทดสอบมาตรวิทยาด้านกลศาสตร์ของแข็งและการทดสอบ การดำเนินงานสร้างมาตรฐานการวัดแห่งชาติ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ทดสอบ วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเครื่องมือวัดมาตรฐาน อุปกรณ์ที่ใช้วัดปริมาณทางมาตรวิทยาด้านกลศาสตร์ของแข็งและการทดสอบ เพื่อให้เครื่องมืออุปกรณ์มีความถูกต้องตามมาตรฐานระหว่างประเทศ ที่ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศสามารถใช้อ้างอิงความถูกต้องของการวัดได้

ส่งเสริมและถ่ายทอดค่าวัดมาตรฐานแห่งชาติไปยังผู้ใช้งาน จัดหาและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์การวัด การเปรียบเทียบผลการวัด การให้ความรู้และคำปรึกษาเกี่ยวกับการสอบเทียบปรับตั้งความถูกต้องของเครื่องมือวัดด้านมาตรวิทยากลศาสตร์ของแข็งและการทดสอบ การปฏิบัตงานร่วมกับกลุ่มงานอื่นในการพัฒนา กิจกรรมมาตรวิทยาระหว่างประเทศ การให้ความรู้และการให้คำปรึกษาแก่ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการในการนำงานมาตรวิทยาไปใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อยกระดับมาตรฐานการวัดของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งมีส่วนสนับสนุนการสร้างความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศศึกษาติดตามวิทยาการเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆทางมาตรวิทยาเพื่อประยุกต์นำวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศอยู่ตลอดเวลา

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานมาตรวิทยาทางด้านกลศาสตร์ของแข็งและการทดสอบ การแก้ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะรวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปอย่างมือประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม ประเภทอำนวยการระดับต้น เป็นผู้บังคับบัญชา

 

ทีมงาน :  นายณัฐพล แสนคำ  (nattapon@nimt.or.th)  รักษาการหัวหน้ากลุ่มกลศาสตร์ของแข็งและการทดสอบ

ห้องปฏิบัติการความแข็ง

  1. นางสาวรัคณาวรรณ วงศ์พิทยาดิศัย
  2. ดร. มนตรี ผักกระโทก
  3. ดร. กิตติสัณห์ มงคลสุทธิรัตน์
  4. นายนิธิวัฒน์   สะสม
  5. นายวศิน   ลิ้มธัญลักษณ์
  6. นายลัทธสิทธิ์   เสือโต

ห้องปฏิบัติการแรงบิด

7. นายโชคชัย วาดทอง

8. นางสาวนิตยา อักษรณรงค์

ห้องปฎิบัติการด้านแรง

9.  นายชาญชัย  อมรสกุล

10.นายกิตติพงษ์ ชะเอมเทศ

 

t1

 

t2

 

t3

 

t4