ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

กลุ่มงานกลศาสตร์ของไหล

มีขอบข่ายภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผนปฏิบัติงานประจำปีเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามภารกิจและนโยบายของสถาบันในการสถาปนา การวิจัยพัฒนาหน่วยวัดแห่งชาติทางด้านกลศาสตร์ของไหล การบริหารจัดการงานมาตรวิทยาด้านกลศาสตร์ของไหล ดำเนินการเกี่ยวกับศาสตร์ที่เกี่ยวกับการวัดปริมาณและการประยุกต์ใช้ศาสตร์นั้น รวมทั้งกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการสอบเทียบ การปรับตั้งความถูกต้องของเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดปริมาณหรือวิเคราะห์ทดสอบมาตรวิทยาด้านกลศาสตร์ของไหล การดำเนินงานสร้างมาตรฐานการวัดแห่งชาติ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ทดสอบ วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเครื่องมือวัดมาตรฐาน อุปกรณ์ที่ใช้วัดปริมาณทางด้านมาตรวิทยาด้านกลศาสตร์ของไหล เพื่อให้เครื่องมืออุปกรณ์มีความถูกต้องตามมาตรฐานระหว่างประเทศ ที่ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศสามารถใช้อ้างอิงความถูกต้องของการวัดได้

ส่งเสริมและถ่ายทอดค่าวัดมาตรฐานแห่งชาติไปยังผู้ใช้งาน จัดหาและบำรุงรักษาเกี่ยวกับการสอบเทียบปรับตั้งความถูกต้องของเครื่องมือวัดด้านด้านกลศาสตร์ของไหล การปฏิบัตงานร่วมกับกลุ่มงานอื่นในการพัฒนา กิจกรรมมาตรวิทยาระหว่างประเทศ การให้ความรู้และการให้คำปรึกษาแก่ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการในการนำงานมาตรวิทยาไปใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อยกระดับมาตรฐานการวัดของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งมีส่วนสนับสนุนการสร้างความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศศึกษาติดตามวิทยาการเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆทางมาตรวิทยาเพื่อประยุกต์นำวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศอยู่ตลอดเวลา

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานมาตรวิทยาทางด้านกลศาสตร์ของไหล การแก้ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะรวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปอย่างมือประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม ประเภทอำนวยการระดับต้น เป็นผู้บังคับบัญชา

 

ทีมงาน : นายลิขิต ใสหนู  (likit@nimt.or.th) รักษาการหัวหน้ากลุ่มกลศาสตร์ของไหล                     

ห้องปฏิบัติการความดัน สูญญากาศ และอัตราการไหล

  1. ดร.ปฎิพัทธ์ วงค์เทพ
  2. นายสุธรรม ม้าศรี
  3. ดร.ทัศนีย์ ไพรรื่นรมย์
  4. นายสุวัฒน์ พนากุลวิจิตร
  5. นางสาวณัฐนันท์ วรเดช
  6. นายเชวง คำนวนศักดิ์
  7. ดร. จีระศักดิ์ พิทักษ์อรรณพ
  8. ดร. ธีรารักษ์ ชินารักษ์
  9. นางสาวขนิษฐา ลี่แตง

 

p1

 

p2

 

p3