ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

Mass Interlab Comparison

 

 

  PT    >> Click Here <<

 

 

 

Domestic Comparison

 • Technical Protocol

 1.  MM04
 2.  MM05
 3.  MM06
 4.  MM07
 • Final Report

 1. MM04 
 2. MM05
 3. MM06 
 4. MM07

  International Comparison

 1.  Final Report of APMP.M.M-K2
 2.  Final Report of Comparison Measurement on Mass E1 ZMK and NIMT 2011
 3.  Final Report of Comparison Measurement on Mass E1 DKD 2015