ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

Force Interlab Comparison

 • Domestic Comparison

  • Technical Protocol

   

  • Final Report

    

    International Comparison

 1. APMF2007_A Bilateral Comparison of Force Standards Between NIMT and NMIJ