ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

Density R&D

In process

  • 2017_สถาปนาการสอบเทียบ Density of Liquid โดยใช้ Density Meter พิสัย 700-1,000 kg/m³
  • 2017_พัฒนาระบบการวัดและบันทึกผลสภาวะแวดล้อมห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการความหนาแน่น
  • 2017_ศึกษาคุณลักษณะด้าน Thermal Uniformity ของ Tridecane เพื่อสนับสนุนการสอบเทียบ Hydrometer

 

Complete