ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการความดัน

เครื่องมือห้องปฏิบัติการความดัน

เครื่องมือห้องปฏิบัติการความดัน

 

ความดัน คือแรงที่กระทำในแนวตั้งฉากต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ จากนิยามดังกล่าวความดันจึงถูกวัดโดยเครื่องมือสองชนิดคือ Liquid column และPressure balance แต่เนื่องจากข้อจำกัดของเครื่องมือแบบแท่งของของเหลว ปัจจุบันห้องปฏิบัติการความดันและสุญญากาศจึงใช้เครื่องมือPressure balance แบบลูกสูบหมุนและแบบกระบอกสูบหมุนในการวัดความดันของแก๊สและของเหลว โดยสามารถวัดความดันได้ในย่านตั้งแต่ 1.5 kPa ถึง 500 MPaสำหรับการวัดความดันในย่านต่ำตั้งแต่ -1 kPaถึง 3 kPaจะใช้เครื่องมือแบบ ไดวิ่งเบลล์ (Diving bell) และในย่านการวัดตั้งแต่ 0.5 Paถึง 15 kPaจะใช้เครื่องมือแบบการวัดแรงชนิด Force Piston Gaugeสำหรับการวัดความดันในย่านตั้งแต่ 10-3Paถึง 103Pa จะถูกวัดโดยใช้เครื่องมือแบบ Static expansion

ห้องปฎิบัติการความดันและสุญญากาศสามารถให้บริการสอบเทียบได้ทั้งแบบความดันเกจและความดันสมบูรณ์ ในย่านความดันตั้งแต่ 10-3Paถึง 500 MPa