ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ห้องปฏิบัติการสูญญากาศ และอัตราการไหล

การวัดอัตราการไหลและปริมาตรของน้ำ น้ำมัน และแก๊ส ในภาคอุตสาหกรรมหรือแม้แต่การวัดอัตราการไหลเพื่อให้สารละลายในหลอดเลือดและการวัดปริมาตรของปอดในคนใข้ในทางการแพทย์ต้องการการวัดที่ถูกต้องและแม่นยำสูงเพื่อทำให้กระบวนการผลิต การซื้อขายเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรมตลอดจนทำให้การตรวจวินิจฉัยและการรักษาผู่ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นห้องปฎิบัติการการไหลและปริมาตร จึงได้มีการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือในการวัดอัตราการไหลและปริมาตรเพื่อรองรับการวัดดังกล่าวให้มีความถูกต้องแม่นยำมากที่สุด ในการวัดอัตราการไหลของแก๊สในย่านตั้งแต่ 5 ลูกบาศก์เซ็นติเมตรต่อนาที ถึง 24000ลูกบาศก์เซ็นติเมตรต่อนาที โดยใช้เครื่องมือวัดระดับปฐมภูมิชนิดPiston proverและในพิสัยการวัดตั้งแต่ 0.6 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ถึง 100 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ถูกวัดโดยใช้เครื่องมือวัดระดับปฐมภูมิชนิด Bell proverสำหรับการวัดอัตราการไหลของน้ำในย่านตั้งแต่ 0.012ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อชั่วโมง90 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อชั่วโมง ถูกวัดโดยใช้เครื่องมือระดับปฐมภูมิชนิด Piston prover และในพิสัยการวัดอัตราการไหลตั้งแต่ 0.17 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อนาที ถึง 250 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อนาที ถูกวัดโดยใช้วิธีการชั่งน้ำหนักรวมถึงการสอบเทียบถังปริมาตรขนาดตั้งแต่ 0.001 ลูกบาศก์เมตร ถึง 0.02 ลูกบาศก์เมตร

นอกจากนี้ ห้องปฎิบัติการการไหลและปริมาตรได้ใช้วิธีการบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพโดยใช้มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติในการปฎิบัติงาน เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ

เครื่องมือของห้องปฏิบัติการสูญญากาส

เครื่องมือของห้องปฏิบัติการสูญญากาส