ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

Interlab Comparison

ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกลได้จัดให้มีการทดสอบความสามารถการวัดทั้งในประเทศและเข้าร่วมการเปรียบเทียบการวัดระหว่างประเทศมาโดยตลอด เพื่อยืนยันถึงความสามารถการวัดอันจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ