ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

Pressure and Vacuum Interlab Comparison

Domestic Comparison

  • Technical Protocol

  1. NIMT.M.P-G1
  2. NIMT.M.P-H1
  • Final Report

  International Comparison

  1.  Final-report of APMP.M.P-S4
  2.  Final Report of APMP.M.P-S7
  3.  Final Report of APMP.M.P-K13
  4.  Final Report of APMP.M.P-K7