ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

Pressure and Vacuum R&D

In process

  • 2018 – ขยายขีดความสามารถทางการวัดทางด้านความดันต่ำ จากพิสัย -1kPa ถึง 3 kPa ความถูกต้อง 3×10-4 Pe ขยายไปถึง -4 kPa ถึง 4 kPa ความถูกต้อง 3×10-4 Pe
  • 2018 – การคำนวนหาค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความดันของเครื่องมือวัดความดันโดยวิธี Finite element
  • 2017 – โครงการศึกษาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน 7 จุดทั่วประเทศ
  • 2016 – Establishment of a Controlled-Clearance Piston Gauge (CCPG) for being used as the first primary high pressure standard in Thailand

 

 

Complete