ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

Flow R&D

In process

  • 2018 – โครงการพัฒนาระบบการควบคุมความดันขาเข้าแบบอัตโนมัติของเครื่องมือมาตรฐานระดับทุติยภูมิ (molbloc) ในการสอบเทียบ
  • 2018 – โครงการพัฒนาระบบการควบคุมอัตราการไหลกึ่งอัตโนมัติของเครื่องมือมาตรฐานระดับทุติยภูมิ (molbloc) ในการสอบเทียบย่าน (1-10) sccm
  • 2018 – พัฒนาระบบสอบเทียบอัตราการไหลโดยวิธีชั่งน้ำหนัก(Small Water Calibration by Gravimetric Method, Flow lab)

 

Complete