ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

National Standard

Primary Mass Standards and Related Quantities Group

mass1

 

Mass Laboratory

มาตรฐานแห่งชาติด้านมวล ตุ้มน้ำหนัก 1 กิโลกรัมต้นแบบ หมายเลข 80

 

 

 

 

 

density

 

Density Laboratory

มาตรฐานแห่งชาติด้านความหนาแน่น Si-ring 200 g

 

 

 

 

 

 

Solid Mechanics and Testing Group

 

Hardness Laboratory

มาตรฐานแห่งชาติด้านความแข็ง : Rockwell Hardness Machine

 

 

 

 

 

 

Force Laboratory

มาตรฐานแห่งชาติด้านแรง : DWM 100 kN (1-100 kN)

 

 

 

 

 

 

Torque Laboratory

มาตรฐานแห่งชาติด้านแรงบิด

 

 

 

 

Fluid Mechanics Group

IMG_1612

 Flow Laboratory

 มาตรฐานแห่งชาติด้านอัตราการไหล คือเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำแบบ Piston prover พิสัย 90 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และ

เครื่องวัดอัตราการไหลของแก๊สแบบ Bell prover พิสัย 100 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

 

 

 

 

เครื่องมือห้องปฏิบัติการความดัน       Pressure and Vacuum Laboratory

มาตรฐานแห่งชาติด้านความดัน คือ เครื่องวัดแบบ Pressure balance พิสัย 500 MPa และ

เครื่องวัดสุญญากาศแบบ Static expansion พิสัย 0.001 mbar