ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

Torque infographic