ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

Mass R&D

In process

  •  2017_ศึกษาค่า Uniformity ของน้ำกลั่นที่มีผลต่อการวัดค่าปริมาตรและความหนาแน่นของตุ้มน้ำหนักมาตรฐานขนาด 1 g ถึง 1 kg เพื่อสนับสนุนการถ่ายค่าการวัดด้านมวลแก่ภาคอุตสาหกรรมทั้งในส่วนการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพสินค้า
  • 2017_จัดทำชุดต้นแบบ model ของนิยามใหม่ของกิโลกรัม ด้วยหลักการของสมดุลวัตต์ (Watt Balance) เพื่อเผยแพร่ความรู้

 

Complete